แนวโน้มเรียนออนไลน์ในไทยปี 2022

การศึกษาไทยและทั่วโลกทุกระดับชั้นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพราะโรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งถูกปิดการเรียนการสอนชั่วคราว นอกจากการจะกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง และวิธีการสอนที่จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมในอนาคต

ต่อไปนี้เราจะมาดูข้อมูลภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่น่าสนใจในปี 2021 ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มการศึกษาที่น่าเป็นไปได้ในปี 2022 ได้

1. นักเรียนกว่า 75.5% เรียนออนไลน์

จำนวนนักเรียนที่เรียนพิเศษออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 75.5% ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในปี 2021 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่มีการเพิ่มขึ้นเกือบ 100%

chart

2. นักเรียนต้องการสื่อสารกับผู้สอนมากขึ้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดที่บังคับให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ พบว่านักเรียนจำนวน 60% ปรับตัวเรียนออนไลน์ได้อย่างดี และนักเรียนจำนวน 40% ต้องการสื่อสารกับครูผู้สอนมากขึ้น บ่อยขึ้นเมื่อเรียนออนไลน์ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มักติดต่อครูสอนพิเศษอยู่เสมอ เพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษ หรือสอบถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ

3. แนวโน้มวิชาที่นักเรียนเลือก

แนวโน้มวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนพิเศษเปลี่ยนไปจากก่อนการระบาดของ COVID-19 จากข้อมูลพบว่าการเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นต้น ได้รับความนิยมเสมอมา แต่เมื่อมีการระบาดของ COVID-19 วิชาเขียนโปรแกรม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้น

2022 01 24 16 26 15

4. นักเรียนมีงบการเรียนจำกัด

ไม่ใช่แค่การเรียนของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น แต่งบประมาณการเรียนก็ยังมีจำกัดมากขึ้นด้วย ส่งผลให้จำนวนวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนต่อนักเรียนหนึ่งคนเปลี่ยนไป โดยนักเรียน 80% ลงทะเบียนเรียนเพียง 1-2 วิชาที่จำเป็นเท่านั้น นักเรียนส่วนมากเลือกเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาอื่นๆ เช่น เรียนเขียนโปรแกรม เป็นต้น

5. เป้าหมายการเรียนเปลี่ยนไป

เพราะการเรียนพิเศษเป็นการเรียนนอกเหนือจากวิชาที่นักเรียนเรียนทุกวันๆ เราจึงพบว่าแต่เดิมนั้นนักเรียนหลายคนตัดสินใจเรียนพิเศษเพื่อหาความรู้ในสิ่งที่สนใจ หรือเรียนรู้เพื่อเป็นงานอดิเรก แต่ในปี 2021 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเรียนพิเศษออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต หรือในอาชีพที่คาดหวังมากกว่าการเรียนออนไลน์เพื่อเป็นงานอดิเรก

เป็นที่ชัดเจนว่าแนวทางการศึกษากำลังเปลี่ยนไป ในปี 2022 เราสามารถคาดหวังได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทในการสอนและการเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดแนวโน้มใหม่ในการศึกษา นักเรียนจะเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์หรือการเรียนเสมือนจริงมากขึ้น ในขณะที่การเรียนรู้จะเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าแต่ก่อน