Samsung Innovation Campus 2021 คอร์สอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์สำหรับมัธยมต้น

Main KV SIC Basic CodingProgramming for Students

กรุงเทพฯ (30 เมษายน 2564) –บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สานต่อโครงการ Samsung Innovation Campus 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เดินหน้าจัดอบรมการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน (Basic Coding & Programming) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมปรับหลักสูตรให้เข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมต้น หวังส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยให้มีทักษะดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Basic CodingProgramming for Students1

Basic CodingProgramming for Students2

สำหรับปี 2021 ซัมซุงยังคงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และบริษัท สยามเมนทิส จำกัด จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์เหมือนปีที่ผ่านมา ด้วยความคำนึงถึงความปลอดภัยของเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น โดยได้ปรับหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้นและสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการสร้างความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการออกแบบนวัตกรรม ปูพื้นฐานด้านการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ผ่านโปรแกรมการออกแบบสามมิติอย่าง Tinkercad และสอนภาษาโปรแกรมมิ่งที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาซี (C-Programming) และไพธอน (Python)

Basic CodingProgramming for Students3 Basic CodingProgramming for Students4

การอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 70 คน จากจำนวนผู้สมัคร ทั้งหมด 897 คนจากทั่วประเทศ โดยหลังจากการอบรมฯ แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม นักเรียนทุกคนจะได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมยุคปัจจุบันในกิจกรรม Idea Presentation ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่เด็กๆ ในฐานะนวัตกรรุ่นเยาว์จะได้ฝึกต่อยอดความคิดจากเนื้อหาที่เรียน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

Basic CodingProgramming for Students5