Twinkl สื่อการเรียนรู้ยอดฮิตในยุคดิจิทัล: โมเดล AR 3มิติ

โมเดล AR 3มิติ ของ Twinkl (ทวิงเคิล) แบ่งออกเป็นหลากหลายหัวข้อ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โมเดลรูปทรงเรขาคณิต สำหรับวิชาคณิตศาสตร์, โมเดลรูปดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาล สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์, โมเดลรูปสถานที่สำคัญและสิ่งของในประวัติศาสตร์