อาจารย์คุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ผ่านการนำเสนอผลงานห้องประชุมออนไลน์ (Online Conference) จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้

- 0 0 GPo3qRLcaWjD - ภาพที่ 1