OPPO ประกาศเปิดตัว OPPO Hyper Boost เทคโนโลยีที่จะมาเพิ่มสมรรถนะให้กับการทำงานของระบบอย่างเต็มรูปแบบ ใช้งานได้ลื่นไหลยิ่งขึ้น  โดยครอบคลุมการทำงานของสมาร์ทโฟนใน 3 ระดับ ได้แก่ การทำงานของระบบ เกม และแอปพลิเคชั่น

Hyper Boost ทำงานโดยการเปิดใช้ “two-way dialogs” ระหว่างแอปพลิเคชันและระบบการทำงาน Hyper Boost จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบตามสถานการณ์และพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรฮาร์ดแวร์สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อแอปพลิเคชันและการเล่นเกมดีขึ้นมา และช่วยทำให้การทำงานของระบบโดยรวมไหลลื่นกว่าเดิม

OPPO Hyper Boost รองรับฮาร์ดแวร์ทั้ง Qualcomm และ MediaTek ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานแอปพลิเคชั่นทั่วไปสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นถึง 31.91%

3 - OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี Hyper Boost เพิ่มความลื่นไหลของการใช้แอพและเกม Ryan Chen Head of the Software Research Center of the OPPO Research Institute - OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี Hyper Boost เพิ่มความลื่นไหลของการใช้แอพและเกม